ZEN NIPPON KENDO RENMEI SEITEI JODO

全日本剣道連盟 制定杖道

Names of Basics Names of Kata  
   
Honte - Uchi Tsukizue
Gyakute - Uchi Suigetsu
Hikiotoshi - Uchi Hissage
Kaeshi - Zuki Shamen
Gyakute - Zuki Sakan
Maki - Otoshi Monomi
Kuri - Tsuke Kasumi
Kuri - Hanashi Tachi Otoshi
Tai - Atari Rai Uchi
Tsukihazushi - Uchi Seigan
Dobarai - Uchi Midaredome
Taihazushi - Uchi (R & L) Ran Ai

 

Forms of Shindo-Musoryu Jojutsu

Names of Kata Set Name of Kata
   
Omote (12 Kata)

Tachiotoshi, Tsubawari, Tsukizue, Hissage, Sakan, Ukan, Kasumi, Monomi, Kasanoshita, Ichirei, Neyanouchi, Hosomichi

Chudan (13 Kata)

Ichiriki - Oshizume - Midaredome - Ushirozue (Mae & Ushiro) - Taisha - Kengome - Kikkake - Shinshin - Raiuchi - Yokogiridome - Haraidome - Seigan

Ran-Ai (2 Kata) Odachi and Kodachi
Kage (14 Kata) Tachiotoshi, Tsubawari, Tsukizue, Hissage, Sakan, Ukan, Kasumi, Monomi, Kasanoshita, Ichirei (Mae & Ushiro), Neyanouchi (Mae & Ushiro), Hosomichi