50th Anniversary Celebration of the Chintokan dojo established 1962 in Osaka, Japan

  • International Chintokan Karate do Federation Vice Chairman - Dr. H. Taniguchi (Kyoshi)
  • Zen Nippon Karate do Chintokai Chief Instructor - Kyoshi T. Misumi
  • Shihan T. Marugi Special contribution (photo not taken)

Kiyomizu Dera - Kinugawa Onsen - Osaka - Miyajima - ZNKR National Jodo Tournament (Hiroshima)
Homan Mountain (Dazaifu) - Kamado Jodo Shrine - T. Misumi Kyoshi in Nagoya
ZNKR National Iaido Tournament (Shizuoka) - Karato Ichiba (Shimonoseki) - Ganryu Jima
Yabusame Tournament - Dr. Taniguchi and family, Fukuoka - Nikko Toshogu Shrine